Placeholder image

สัมภาษณ์โควต้าขยายโอกาศรอบที่ 2

สอบสัมภาษณ์ โควต้าขยายโอกาศรอบที่ 2 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805