Placeholder image

สัมมนาประจำปี 2561

คณะบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปี 2561 สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องการเตรียมพร้อมสำหรับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านบุคลากร การหาแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ การสร้างค่านิยมองค์กร วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805