Placeholder image

โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านสตาร์ทอัพให้นิสิตนักศึกษา

โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านสตาร์ทอัพให้นิสิตนักศึกษา SET Innovative Startup @University for Student ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง CTB ห้อง 201 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805