Placeholder image

อบรมการใช้งานโปรแกรม SAP

อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม SAP ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805