Placeholder image

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บรรยากาศนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ เดือนเมษายน 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805