Placeholder image

ประชุมโครงการวิจัย

การประชุมโครงการวิจัย การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่องมาลี จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805