Placeholder image

การออกเสียงต่อการเปลี่ยนสถานภาพ

คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (การออกเสียงแสดงความเห็นของบุคลากรครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่งโดยเป็นการแสดงความเห็นของบุคลากร ว่า "เห็นชอบ" หรือ "ไม่เห็นชอบ" ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ออกนอกระบบราชการ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805