Placeholder image

ค่ายเจ้าสัวน้อย

กิจกรรมค่ายเจ้าสัวน้อย ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805