Placeholder image

อบรมการป้องกันอัคคีภัย

คณะบริหารศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมโครงการป้องกันและรู้เท่าทันอัคคีภัย โดยจัดขึ้น ณ อาคารปฎิบัติการด้านสังคมศาสตร์ โดยมีบุคลกรและนักศึกษาจาก คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคระาห์ทีมจากสำนักงานดับเพลิงวารินชำราบ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ การป้องกันและซักซ้อมกรณีเกิดอัคคีภัย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805