Placeholder image

เข้ารับการตรวจประเมินระดับคณะ

การรายงานผลการดำเนินงานของคณะ และรับฟังการนำเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805