Placeholder image

ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

คณะบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Impact Polytechnic, Republic of Cameroon ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805