Placeholder image

ออกร้านวิชาการตลาด

วิชาการตลาดได้จัดกิจกรรมการออกร้านของนักศึกษาเพื่อเรียนรู้การประกอบอาชีพจริง ระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 61 ณ ริมทางเดินหน้าอาคารเรียนรวม 1 โดยมีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805