Placeholder image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ต่อด้วย Session ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้แก่น้อง ๆ นักศึกษา โดย คุณธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ คุณอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณศิรินารถ อมรธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ThaiBMA

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805