Placeholder image

สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 62

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805