Placeholder image

การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ในการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแสนสุข เวลา 08.30 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805