Placeholder image

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ JCUT

คณะบริหารศาสตร์ มีมาตรการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู (Jingchu University of Technology:JCUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ได้มีการพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนจากเจ้าของภาษา ในปีการศึกษา 2561 คณะบริหารศาสตร์จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อประสบการณ์ด้านภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู ระหว่างวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งคณะฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805