Placeholder image

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

คณะบริหารศาสตร์ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ วันที่ 29 พ.ค. 62 ณ อาคารปฏิบัติการทสงสังคมศาสตร์ ระหว่างเวลา 9.30 - 13.00 น.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805