Placeholder image

ศึกษาดูงาน 2562

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 2. โครงการนำร่อง "โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์" จ.กาญจนบุรี 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าสู่กันฟัง

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805