Placeholder image

สัมภาษณ์เข้าศึกษา

สัมภาษณ์เข้าศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 12 มิถุนายน 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805