Placeholder image

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศษสตร์ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805