Placeholder image

UBS CAMP 2019 #2

ประมวลภาพ UBS CAMP 2019 วันที่ 22 มิ.ย. 62 ช่วงบ่ายถึงค่ำ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805