Placeholder image

UBS CAMP 2019 #4

พิธีมอบเกียรติบัตร UBS CAMP 2019 วันที่ 23 มิ.ย. 62 ช่วงบ่าย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805