Placeholder image

การประเมินคุณภาพภายใน สาขาการโรงแรม

การประเมินคุณภาพภายใน สาขาการจัดการการโรงแรม เมื่อ 22 มิ.ย. 62

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805