Placeholder image

การป้องกันยุงลาย

การพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย ณ อาคารคณะบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805