Placeholder image

ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

คณะบริหารศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 4 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2562 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม.อบ. ให้การต้อนรับ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805