Placeholder image

อบรมภาวะผู้ตาม (31ก.ค.62)

บรรยากาศการอบรมภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ คณะบริหารศาสตร์ โดยวิทยากร อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง อีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ผลักดันให้ผู้นำประสบความสำเร็จ อันจะช่วยให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จในเป้าหมายได้ง่าย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805