Placeholder image

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการแข่งขันระดับประเทศในโครงการ Young Financial Star 2019 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย ธีระวัช แดงชาติ นักศึกษา ปี 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม PTT STAR TEAM รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน ▶ สาย Investment 1.วรวุฒิ บุญศิริ ▶ สาย Insurance 1.ณัฐพงษ์ ศิริบูรณ์ 2.ธัญชนก คำประเสริฐ 3.ธีระวัช แดงชาติ 4.วิชุลดา มาตรี 5.อรรัมภา ทิวไผ่งาม 6.อรอนงค์ บัวทอง

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805