Placeholder image

การอบรมการป้องกันอัคคีภัย(62)

การอบรมการป้องกันอัคคีภัย ณ คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805