Placeholder image

งานปัจฉิมนิเทศ 2562

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805