Placeholder image

คณบดีร่วมปิดงานเทียนอุบล ฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปิดงาน เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดพระธาตุหนองบัว พร้อมรับมอบเกียรติบัตรจาก นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานปรประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ณ วัดพระธาตุหนองบัวซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้มาเป็นอย่างดีในหลายๆด้าน โดยเฉพาะคณะบริหารศาสตร์โดยงานพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาร่วมเป็นคณะทำงานกำกับการแสดงเทียนพรรษาประกอบเสียงสีเสียง อุบลราชธานี ปี 2562 เป็นจำนวน 40 คน ร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี อาธิเช่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805