Placeholder image

ความร่วมมือทางการศึกษา

ประชุมการทำความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น.ณ. ห้องประชุมแสนสุข

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805