Placeholder image

Big Cleaning day

คณะบริหารศาสตร์ กำหนดจัดทำโครงการ "Big Cleaning day" .ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยทำความสะอาดคณะบริหารศาสตร์ (หลังเก่า) ให้มีทัสนียภาพสะอาดเเละเแ็นระเบียบเรียบร้อยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา จำนวน 240 ท่าน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805