Placeholder image

ประกันคุณภาพ

เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805