Placeholder image

ประชุมบริษัทหลักทรัพย์

คณะบริหารศาสตร์ประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง BUS 128

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805