Placeholder image

การประชุมรายงานผลการดำเนินงาน

การประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ระหว่าง บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 29 พ.ย. 62

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805