Placeholder image

บรรยากาศรับขวัญพี่บัณฑิต

บรรยากาศรับขวัญพี่บัณฑิต ณ คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 11 ธ.ค. 62

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805