Placeholder image

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS1

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ วันที่ 12 ธ.ค. 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805