Placeholder image

TCAS#1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

บรรยากาศการสัมภาษณ์ TCAS#1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 22 ม.ค. 63 ณ โรงแรมยูเพลส

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805