Placeholder image

แนะแนวโรงเรียนมัธยมแมด

โครงการแนะแนว วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมแมด จ.อำนาจเจริญ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805