Placeholder image

UBS CAMP 2020 #2

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย UBS CAMP 2020 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ส.ค. 63 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805