Placeholder image

ขอแสดงความยินดี

บุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ดังนี้ ค่ะ 1. ดร.คมทัศน์ ทัศวา ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. ดร.กฤตยา อุทโธ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2563

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805