Placeholder image

เคล็ด (ไม่ลับ) การเคลียร์งาน

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ เคล็ด (ไม่ลับ) การเคลียร์งาน เคลียร์เงิน วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสนสุข คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805