Placeholder image

ubscamp 2020 #4

บรรยากาศ UBS CAMP 2020 ครั้งที่4 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805