Placeholder image

การประชุม EdPEx

การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ในการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 กันยายน 63 ณ ห้องแสนสุข 08.50-13.00 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805