Placeholder image

อบรม SPSS

โครงการอบรมโปรแกรมทางสถิติ SPSS ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 6-7 พ.ค. 60

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805