Placeholder image

แสดงความยินดี ป.โท

คณะบริหารศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 63

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805