Placeholder image

โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Lab room)

โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805