Placeholder image

KM Talk #3

KM Talk “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน” ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805