Placeholder image

THM FAIR 2021

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมครั้งที่ 8 THM FAIR 2021 (ในรูปแบบออนไลน์) ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805