Placeholder image

ค่าย UBS 2021#2

ค่าย UBS 2021 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805